โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing)

โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing)

โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายโดยเฉพาะ ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

Read more

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System)

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT System)

โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System) เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน

Read more

โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System)

โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System)

โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมการรับเงิน/จ่ายเงิน ของกิจการ สามารถออกแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเอง

Read more

โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)

โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)

โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับขายหน้าร้านโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

Read more

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น

Read more

โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)

โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)

โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายและสต็อกสินค้า ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

Read more

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System) ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ดังนี้ ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ/จ่ายเงินสดย่อย รองรับการจ่ายเงินสดย่อยตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อยก่อนเบิกจ่ายเงินได้ และสามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง(Pivot Table) ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย  รองรับการเบิกตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอเบิกเงินทดรองได้ รองรับการ เบิก/เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด, เงินโอน และเช็ค และสามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง(Pivot Table)

Read more

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ประหยัดเวลา สวยงาม และลดความผิดพลาดในการจัดทำ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ซับซ้อน สามารถจัดทำรายงานยื่นภาษีส่งสรรพากรได้ทันที

Read more

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)

โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง

Read more

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการควบคุมสต๊อกสินค้า ทำให้การทำงานเรื่องของการเช็คสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะดูยอดคงเหลือได้มากมายหลายรูปแบบ

Read more