การปรับอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายจาก 3% เป็น 1.5% (ตามประกาศกรมสรรพากร)

การขอความช่วยเหลือจากเรา