โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System)

  Voucher System (32-bit and 64-bit systems)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - Express Edition (32-bit systems)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - Express Edition (64-bit systems)
  Import File Format (Excel files)


คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน  |   วิดีโอการติดตั้งและการใช้งาน

โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)

  Coffee Shop System (32-bit and 64-bit systems)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - Express Edition (32-bit systems)
  Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 - Express Edition (64-bit systems)
  Import File Format (Excel files)


คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน  |   วิดีโอการติดตั้งและการใช้งาน