• โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing)
  โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing)
  โปรแกรมพิมพ์บิล (Bill Printing) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายโดยเฉพาะ ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ...
 • โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System)
  โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System)
  โปรแกรมบันทึกแบบยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT System) เป็นโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน...
 • โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System)
  โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System)
  โปรแกรมใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย (Voucher System) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมการรับเงิน/จ่ายเงิน ของกิจการ สามารถออกแบบฟอร์มได้ด้วยตัวเอง...
 • โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)
  โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System)
  โปรแกรมขายหน้าร้าน (CBPOS System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับขายหน้าร้านโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น...
 • โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)
  โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System)
  โปรแกรมบริหารงานร้านกาแฟ (Coffee Shop System) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับร้านกาแฟโดยเฉพาะ หน้าจอถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน รองรับทัชสกรีน, ระบบสมาชิก, คูปอง เลือกรูปแบบวิธีการรับชำระเงินได้หลากหลาย พร้อมกราฟวิเคราะห์ข้อมูล แบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี เพื่อช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้น...
 • โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)
  โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order)
  โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายและสต็อกสินค้า ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ...
 • โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)
  โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)
  โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System) ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ดังนี้ ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ/จ่ายเงินสดย่อย รองรับการจ่ายเงินสดย่อยตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อยก่อนเบิกจ่ายเงินได้ และสามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง(Pivot Table)...
 • โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
  โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax)
  โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ประหยัดเวลา สวยงาม และลดความผิดพลาดในการจัดทำ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ซับซ้อน สามารถจัดทำรายงานยื่นภาษีส่งสรรพากรได้ทันที...
 • โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)
  โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing)
  โปรแกรมพิมพ์ซองจดหมาย (Envelope Printing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสั่งพิมพ์ซองจดหมาย,ไปรษณียบัตร, ส.ค.ส. พิมพ์กับซองขนาดมาตรฐาน หรือกำหนดขนาดเองก็ได้ และสามารถออกแบบรูปแบบตัวอักษร สี หรือใส่โลโก้ เครื่องหมายการค้าได้ด้วยตัวเอง...
 • โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
  โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Control) เป็นโปรแกรมเกี่ยวกับการควบคุมสต๊อกสินค้า ทำให้การทำงานเรื่องของการเช็คสินค้าเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยโปรแกรมตัวนี้สามารถที่จะดูยอดคงเหลือได้มากมายหลายรูปแบบ...
 • โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing)
  โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing)
  โปรแกรมบริหารการสั่งจ่ายเช็ค และการพิมพ์เช็ค (Cheque Printing) พัฒนาขึ้นสำหรับงานสั่งจ่ายเช็คโดยเฉพาะ ดำเนินการได้ง่าย ถูกต้อง รวดเร็ว และอีกทั้งยัง สามารถดูประวัติการจ่ายเช็ค ตรวจสอบยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อนไหวของแต่ละบัญชีได้อีกด้วย...