1. ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์
ชื่อบัญชี บริษัท คอมแพทบิส จำกัด
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 009-8-60700-5
หรือ
พร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0105559019894

2. ชำระโดยการจ่ายเป็นเช็ค
เช็ค
2.1. จ่ายเป็น เช็ค ในนามของ “บริษัท คอมแพทบิส จำกัด”
2.2. นำเช็คฝากเข้าธนาคารของบริษัท คอมแพทบิส จำกัด

3. การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ยอดตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไปเท่านั้น)
ธนาคารกสิกรไทย
ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายในนาม
“บริษัท คอมแพทบิส จำกัด” เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559019894
91/115 หมู่ที่ 11 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท
ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว)


เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังนี้

 • แจ้งผ่านฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ด้านล่าง)
 • สแกนใบ Pay-in Slip หรือ Print Screen หน้าจอการโอนเงิน (กรณี Online) มาที่ info@compatbiz.com

โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  • บริษัท
  • ที่อยู่
  • โทรศัพท์
  • แฟกซ์
  • ชื่อผู้ติดต่อ
  • อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม)
  • โปรแกรมที่สั่งซื้อ
  • วันที่ชำระ
  • จำนวนเงิน

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาไทยเท่านั้น)

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (หากเป็นบุคคลระบุ เลขที่บัตรประชาชน) (*)

  บริษัท (หากเป็นบุคคลระบุ ชื่อ-นามสกุล) (*)

  ที่อยู่ (*)

  รหัสไปรษณีย์ (*)

  โทรศัพท์ (*)

  แฟกซ์

  ชื่อผู้ติดต่อ (*)

  อีเมล์ (ใช้สำหรับลงทะเบียนโปรแกรม) (*)

  หมายเหตุ

  โปรแกรม (*)

  วันที่ชำระ (*)

  จำนวนเงิน (*)

  captcha


  หมายเหตุ

  1. การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน หากมีค่าธรรมเนียมต่างๆ เกิดขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมต่างๆ
  2. ยอดรวมค่าบริการไม่ถึง 1000 บาท บริษัทฯ งดออกใบแจ้งหนี้ และห้ามหักภาษี ณ ที่จ่าย
  3. รายการสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเงินได้
  4. ลูกค้าที่มีการหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้แล้ว แต่ไม่จัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาให้ ทางบริษัทฯ งดให้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นทุกอย่างตลอดไป
  5. เมื่อทางบริษัทฯ จัดส่งข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบุคคลหรือกิจการได้
  6. หากแจ้งชำระเงินแล้วและไม่ได้รับเมล์ตอบกลับภายใน 24 ชม. ให้ทำการตรวจสอบในเมล์ขยะ(Junk Email) หรือ ติดต่อ 06-5585-9467