Brochure Manual

โปรแกรมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย พร้อมกับพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทำให้ประหยัดเวลา สวยงาม และลดความผิดพลาดในการจัดทำ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ซับซ้อน สามารถจัดทำรายงานยื่นภาษีส่งสรรพากรได้ทันที

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. สามารถเก็บข้อมูลผู้ถูกหักภาษี เพื่อเรียกใช้ได้อย่างสะดวก
 6. สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีที่หัก ตามประเภทเงินจ่าย ได้เอง
 7. สามารถคำนวณการหักภาษี ตามประเภทเงินจ่าย ได้โดยอัตโนมัติ
 8. สามารถออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งตัวอักษร สี  ขนาดกระดาษ และแนวการพิมพ์ ได้ด้วยตัวเอง
 9. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ทั้งแบบเต็มรูป หรือแบบหยอดลงในแบบฟอร์มก็ได้
 10. สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทีละใบ หรือ แบบต่อเนื่องหลายๆ ใบพร้อมๆ กันได้
 11. สามารถพิมพ์แบบยื่นภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก, ภ.ง.ด.3 ,ภ.ง.ด.53 ได้
 12. สามารถส่งออกข้อมูล (Export) เป็นรูปแบบเอกสาร PDF HTML MHT RTF CSV Text Image หรือแม้แต่ รูปแบบที่ใช้กับ โปรแกรม Excel อย่าง ไฟล์ตระกูล XLS และ XLSX ได้
 13. สามารถยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้
 14. กำหนดรูปแบบการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 15. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 16. รายงาน …
  • รายงานใบหน้า ภ.ง.ด.
  • รายงานใบแนบ ภ.ง.ด.
  • รายงานยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต
  • รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

กำหนดเลขที่เอกสาร

การตั้งค่าระบบ

รหัสพนักงาน

รหัสผู้ถูกหักภาษี

รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วิเคราะห์ข้อมูล (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

ออกแบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

รายงาน (Reports)

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ใบหน้า ภ.ง.ด.3

ใบหน้า ภ.ง.ด.53

ใบแนบ ภ.ง.ด.3

ใบแนบ ภ.ง.ด.53

บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 3,990.00 4,269.30 4,149.60
2 7,180.00 7,682.60 7,467.20
3 10,170.00 10,881.90 10,576.80
4 12,760.00 13,653.20 13,270.40
5 14,960.00 16,007.20 15,558.40

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 6,990.00 7,479.30 7,269.60
2 12,580.00 13,460.60 13,083.20
3 17,820.00 19,067.40 18,532.80
4 22,360.00 23,925.20 23,254.40
5 26,200.00 28,034.00 27,248.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **

สิ่งที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในแต่ละเวอร์ชั่น (Version History)

เวอร์ชั่น 6.1.0 (Release 01-07-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวเลือกหลายรายการของหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • เพิ่มเติม การแสดงติดตามแถว (Appearance Hot Tracked Row) ของหน้าจอแสดงรายการ
 • ปรับปรุง ข้อมูลเริ่มต้นและข้อมูลตัวอย่างใหม่
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 6.0.2 (Release 27-05-2020)

 • ปรับปรุง คู่มือการใช้งาน
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 6.0.0 (Release 30-03-2020)

 • เพิ่มเติม รายละเอียดพนักงานลูกจ้างสำหรับจัดทำ ภ.ง.ด.1 (รหัสผู้ถูกหักภาษี)
 • เพิ่มเติม การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างง่าย
 • เพิ่มเติม ภ.ง.ด.1 (รายการ, ใบหน้า, ใบแนบ)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบหน้า ภ.ง.ด.1
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.1
 • เพิ่มเติม เครื่องมือแปลง ภ.ง.ด.1 -> ภ.ง.ด.1ก
 • เพิ่มเติม เครื่องมือปรับปรุงเงินเดือนและภาษี
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุง ไฟล์ต้นแบบ (Excel Files) สำหรับการนำเข้าข้อมูลจากภายนอก
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.2 (Release 03-02-2020)

 • เพิ่มเติม ตัวช่วยคำนวณภาษี ออกให้ตลอดไป, ออกให้ครั้งเดียว
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.4.0 (Release 08-01-2020)

 • ปรับปรุง รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.2.0 (Release 16-09-2019)

 • ปรับปรุง เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.4 (Release 20-07-2019)

 • เพิ่มเติม เมนูป๊อปอัพหน้าจอแสดงรายการ (List)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.1.0 (Release 02-07-2019)

 • เพิ่มเติม สามารถถ่ายภาพจากกล้องเว็ปแคมได้
 • เพิ่มเติม สามารถแก้ไขรูปภาพได้ (Crop, Desaturate, Adjust Colors,Miror,Rotate)
 • ปรับปรุง การออกแบบฟอร์ม (Form Designer)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 5.0.0 (Release 06-05-2019)

 • ปรับปรุง เปลี่ยนไปใช้ SQL Server 2014
 • ปรับปรุง การเปิดใช้งานใบอนุญาต (Activate license)

ขั้นตอนการดำเนินการ
1. ถอนการติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นเก่า
2. ติดตั้งโปรแกรมเวอร์ชั่นใหม่ (ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ได้รับตอนสั่งซื้อหรือหน้าเว็ป)
3. ติดตั้ง SMO จะอยู่ภายในโฟลเดอร์ที่ติดตั้งโปรแกรม Tools\Shared Management Objects
โดยให้ทำการติดตั้ง SQLSysClrTypes และ SharedManagementObjects ตามลำดับ 

เวอร์ชั่น 4.7.0 (Release 29-01-2019)

 • เพิ่มเติม ระบุประเภทเงินได้สูงสุดได้ 2 รายการ (ภ.ง.ด. 1ก)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.3 (Release 18-01-2019)

 • เพิ่มเติม การกู้คืนรหัสผ่าน (Password Recovery)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.6.0 (Release 23-11-2018)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์อัตโนมัติ (หลังจากบันทึก)
 • ปรับปรุง หน้าจอการพิมพ์แบบฟอร์ม
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.7 (Release 16-08-2018)

 • เพิ่มเติม ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต (ภ.ง.ด.2)
 • เพิ่มเติม ยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต (การเรียงลำดับข้อมูล)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.5.0 (Release 25-05-2018)

 • ปรับปรุง ภ.ง.ด.1ก (ภาษีที่หักเป็นศูนย์ได้)
 • ปรับปรุง ภ.ง.ด.2 (ภาษีที่หักเป็นศูนย์ได้)
 • ปรับปรุง ภ.ง.ด.2ก (ภาษีที่หักเป็นศูนย์ได้)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.3.2 (Release 05-02-2018)

 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์เรียงลำดับที่ในแบบใหม่ (หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
 • เพิ่มเติม รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.3.1 (Release 28-01-2018)

 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.1ก (เรียงตาม ลำดับที่ในแบบ)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.2 (เรียงตาม ลำดับที่ในแบบ)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.2ก (เรียงตาม ลำดับที่ในแบบ)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.3 (เรียงตาม ลำดับที่ในแบบ)
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มใบแนบ ภ.ง.ด.53 (เรียงตาม ลำดับที่ในแบบ)
 • เพิ่มเติม เครื่องมือจัดเรียงลำดับที่ในแบบใหม่ (Re-Sequence No.)
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กระทำการแทน)
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 4.0.0 (Release 05-07-2017)

 • เพิ่มเติม บันทึกประวัติการใช้ (Application Logs)
 • ปรับปรุง ใช้ Microsoft .NET Framework 4.6.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ ให้ดีขึ้น
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.6.1 (Release 04-06-2560)

 • เพิ่มเติม เครื่องมือ (SQL Server Express Service)
 • ปรับปรุง ชุดติดตั้งใหม่ (QuickSupport)

เวอร์ชั่น 3.5.0 (Release 09-04-2560)

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบ Server Collation ก่อนการสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่
 • เพิ่มเติม ตัวกรองรูปแบบ Excel
 • ปรับปรุง ความเสถียร

เวอร์ชั่น 3.3.0 (Release 25-11-2559)

 • เพิ่มเติม ประเภทภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.2ก)
 • เพิ่มเติม ใบหน้า ภ.ง.ด.2ก
 • เพิ่มเติม ใบแนบ ภ.ง.ด.2ก

เวอร์ชั่น 3.2.0 (Release 17-10-2559)

 • เพิ่มเติม การพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบมีสำเนา (สูงสุด 5 สำเนา)

เวอร์ชั่น 3.0.0 (Release 17-09-2559)

 • เพิ่มเติม ลำดับที่ในแบบ (สามารถกำหนดได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้)
 • ปรับปรุง หน้าจอภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ตัดวันที่จ่ายในรายการออกแล้วยึดวันที่เอกสารแทน)

เวอร์ชั่น 2.8.3 (Release 08-06-2559)

 • เพิ่มเติม ผู้กระทำการแทน
 • เพิ่มเติม แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (กระทำการแทน)

เวอร์ชั่น 2.7.5 (Release 16-03-2559)

 • เพิ่มเติม ประเภทผู้ถูกหักภาษี,สาขาที่,ที่อยู่,โทรศัพท์ (หน้าจอรายการ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

เวอร์ชั่น 2.7.3 (Release 17-02-2559)

 • ปรับปรุง วิธีการเปิดใช้งานใบอนุญาต(Activate License) ใหม่ทั้งหมด (จำเป็นจะต้องเปิดใช้งานใบอนุญาตใหม่ทุกเครื่อง)
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาต(License) ได้ เช่น ประเภท,จำนวนทั้งหมด,จำนวนคงเหลือ เป็นต้น
 • เพิ่มเติม การยกเลิกการใช้งานใบอนุญาต(Deactivate License) ได้เอง
 • เพิ่มเติม เงินที่จ่ายเข้า กบข./กสจ./กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, กองทุนประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมายเหตุ
หากใช้เวอร์ชั่น 2.6.x หรือเก่ากว่า จำเป็นต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าออกก่อนแล้วจึงทำการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่

เวอร์ชั่น 2.6.5 (Release 04-09-2558)

 • เพิ่มเติม การจดจำข้อมูลในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 • เพิ่มเติม การกำหนดค่าเริ่มต้นอัตโนมัติหลังจากสร้างกลุ่มข้อมูลใหม่(ชื่อบริษัท)

เวอร์ชั่น 2.6.2 (Release 18-08-2558)

 • แก้ไข เลือก GroupRow แล้วทำการ คัดลอก, แก้ไข หรือลบ จะแสดงข้อผิดพลาด

เวอร์ชั่น 2.6.1 (Release 08-08-2558)

 • เพิ่มเติม การนำเข้าข้อมูล ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2
 • เพิ่มเติม การพิมพ์ซองจดหมาย
 • ปรับปรุง รูปภาพและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายมากขึ้น

เวอร์ชั่น 2.5.8 (Release 23-07-2558)

 • แก้ไข การตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ(ผู้ถูกหักภาษี) กรณีที่มีหลายสาขาเพราะใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีชุดเดียวกัน

เวอร์ชั่น 2.5.7 (Release 01-07-2558)

 • เพิ่มเติม การแสดงที่อยู่ของผู้มีหน้าที่หักภาษี(หนังสือรับรองการหักภาษี) สามารถออกแบบให้แสดง 1,2,3 หรือ 4 บรรทัดได้
 • เพิ่มเติม การแสดงที่อยู่ของผู้ถูกหักภาษี(หนังสือรับรองการหักภาษี) สามารถออกแบบให้แสดง 1,2,3 หรือ 4 บรรทัดได้

เวอร์ชั่น 2.5.0 (Release 23-06-2558)

 • เพิ่มเติม การลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีซ้ำ (ผู้ถูกหักภาษี)

เวอร์ชั่น 2.4.0 (Release 16-06-2558)

 • เพิ่มเติม ประเภท ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2
 • เพิ่มเติม ใบหน้า ภ.ง.ด.1ก
 • เพิ่มเติม ใบแนบ ภ.ง.ด.1ก
 • เพิ่มเติม ใบหน้า ภ.ง.ด.2
 • เพิ่มเติม ใบแนบ ภ.ง.ด.2
 • เพิ่มเติม การยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต(ภ.ง.ด.2)
 • เพิ่มเติม รายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพิ่มเติม รายงานบัญชีพิเศษภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปรับปรุง แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้รองรับ ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2

เวอร์ชั่น 2.3.7

 • เพิ่มเติม ชื่อบริษัทที่เข้าใช้งาน ณ ปัจจุบันที่ Title Bar
 • เพิ่มเติม การตรวจสอบสิทธิ์ ในการล้างข้อมูล

เวอร์ชั่น 2.3.5

 • เพิ่มเติม การกำหนดภาพพื้นหลังของโปรแกรม
 • เพิ่มเติม ปุ่ม Reset setting ในหน้าจอ Options

เวอร์ชั่น 2.3.0

 • เพิ่มเติม การตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุดอัตโนมัติ
 • เพิ่มเติม QuickSupport เพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น

เวอร์ชั่น 2.0.0

 • เพิ่มเติม การสำรองข้อมูล (Backup)
 • เพิ่มเติม การการเรียกคืนข้อมูล (Restore)

เวอร์ชั่น 1.6.5

 • เพิ่มเติม การล้างข้อมูล (Clear Data)
 • เพิ่มเติม การกำหนดสิทธิ์การล้างข้อมูล (Clear Data)

เวอร์ชั่น 1.0.3

 • เพิ่มการยื่นแบบฯ ผ่านอินเตอร์เน็ต

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)