รายละเอียดการบริการ ราคา(บาท)
1. เซ็ตฟอร์ม (Set Form) เริ่มต้น 1,500 บาท / ฟอร์ม
2. เจ้าหน้าที่ On-site (ติดตั้ง, ตรวจสอบ, แก้ไข หรือแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเท่านั้น)

 • กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี
3,000 บาท / วัน
3. เจ้าหน้าที่ On-site (ติดตั้ง, ตรวจสอบ, แก้ไข หรือแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้นเท่านั้น)

 • ต่างจังหวัด (ไม่รวมค่าเดินทาง และที่พัก)
4,000 บาท / วัน
4. บริการวันหยุด 09:00 – 17:00 น.  (วันเสาร์, วันอาทิตย์ หรือวันนักขัตกฤษ์) 6,000 บาท / ปี
5. บริการทุกวัน 24 ชม. 15,000 บาท / เดือน
6. ติดตั้งซอฟต์แวร์ (Install Software) 1,000 บาท / ครั้ง
7. ฝึกอบรมซอฟต์แวร์ (Software Training) (สอนวิธีใช้งานเบื้องต้น) 1,500 บาท / ครั้ง
8. โอนข้อมูลเริ่มต้น (Master Files) เช่น ข้อมูลลูกค้า, ข้อมูลสินค้า ฯลฯ 3,000 บาท / ครั้ง
9. คัดลอกฐานข้อมูล (Database Copy) 1,500 บาท / กลุ่มข้อมูล
10. ประมวลผลสิ้นปี (Year-end Processing) 3,000-5,000 บาท / กลุ่มข้อมูล
11. ฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud Database) 2,990 / กลุ่มข้อมูล / 500MB / ปี
12. ระบบสำรองข้อมูล (Cloud Backup) 990 บาท / 500MB / ปี
13. ติดตั้ง/แก้ไข/เปลี่ยน เซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล (Database Server) 1,500 บาท / ครั้ง
14. กู้คืนฐานข้อมูล (Database Recovery)

 • แบบปกติ (ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วัน)
  • 1 กลุ่มข้อมูล (1,000 บาท)
  • 2 กลุ่มข้อมูล (1,600 บาท)
  • 3 กลุ่มข้อมูล (2,100 บาท)
  • 4 กลุ่มข้อมูล (2,400 บาท)
  • มากกว่า 4 กลุ่มข้อมูล (500 บาท / กลุ่มข้อมูล)
 • แบบเร่งด่วน (ระยะเวลาดำเนินการ 1 วัน)
  • 1 กลุ่มข้อมูล (1,500 บาท)
  • 2 กลุ่มข้อมูล (2,400 บาท)
  • 3 กลุ่มข้อมูล (3,150 บาท)
  • 4 กลุ่มข้อมูล (3,600 บาท)
  • มากกว่า 4 กลุ่มข้อมูล (750 บาท / กลุ่มข้อมูล)
1,000-1,500 บาท / กลุ่มข้อมูล
15. เรียกคืนฐานข้อมูล (Restore Database) (กรณีย้ายเครื่องหรือล้างเครื่องใหม่)

 • 1-5 กลุ่มข้อมูล (ฟรี)
 • 6-10 กลุ่มข้อมูล (1,000 บาท)
 • 11-20 กลุ่มข้อมูล (2,000 บาท)
 • 21-30 กลุ่มข้อมูล (3,000 บาท)
 • 31-40 กลุ่มข้อมูล (4,000 บาท)
 • 41-50 กลุ่มข้อมูล (5,000 บาท)
 • มากกว่า 50 กลุ่มข้อมูล (6,000 บาท)
0-6,000 บาท
16. ขอข้อมูลการลงทะเบียน (Registration Information) 1,000 บาท / ครั้ง
17. พัฒนาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ เริ่มต้น 3,000 บาท / วัน

* ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 1. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดคิดอัตราค่าเดินทาง 5 บาท/กิโลเมตร
 2. สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด กรณีที่ค้างคืน ต้องจองที่พักให้กับเจ้าหน้าที่และแจ้งกับเราก่อนให้บริการ
 3. สำหรับอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลูกค้าต้องชำระเงินก่อนให้บริการ
 4. สำหรับลูกค้าที่หมดอายุสัญญาประกันแล้ว งดให้บริการทุกกรณี
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า