ตัวอย่างบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี