โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System)

โปรแกรมบริหารเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่าย (Petty Cash & Advance System) ประกอบไปด้วย 2 ระบบ ดังนี้ ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) เป็นการบริหารวงเงินสดย่อย เพื่อควบคุมการรับ/จ่ายเงินสดย่อย รองรับการจ่ายเงินสดย่อยตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอจ่ายเงินสดย่อยก่อนเบิกจ่ายเงินได้ และสามารถตรวจสอบรายการจ่ายเงินสดย่อยได้หลายมุมมอง(Pivot Table) ระบบเงินทดรองจ่าย (Advance System) เป็นการควบคุมเงินทดรองจ่าย  รองรับการเบิกตาม พนักงาน แผนก หรือโครงการ สามารถจัดทำเอกสารขอเบิกเงินทดรองได้ รองรับการ เบิก/เคลียร์เงินทดรองทั้ง เงินสด, เงินโอน และเช็ค และสามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินทดรองได้หลายมุมมอง(Pivot Table)

Read more