Brochure Manual Version History

โปรแกรมระบบงานขาย (Sale Order) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับงานขายและสต็อกสินค้า ทำให้การทำงานด้านเอกสารต่างๆ เป็นไปได้รวดเร็วและถูกต้องมากยิ่งขึ้น
เช่น ใบเสนอราคา, ใบรับมัดจำ, ใบขายสด, ใบขายเชื่อ, ใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้, ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ

คุณสมบัติและความสามารถ (Features)

 1. รูปแบบหน้าจอสวยงามน่าใช้
 2. ระบบการค้นหาใช้งานง่าย และรวดเร็ว
 3. สลับผู้ใช้การทำงานได้โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
 4. สร้างฐานข้อมูลได้ไม่จำกัด (Professional Editions, Enterprise Editions)
 5. กำหนด การ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบ
 6. กำหนด ประเภทสินค้า,กลุ่มสินค้า,ยี่ห้อสินค้า,รุ่นสินค้า,ขนาดสินค้า,สีสินค้า ได้
 7. กำหนด วันที่ส่งของ,สถานที่ส่งของ,เขตการขาย,แผนก,โครงการ,พนักงานขาย,ขนส่งโดย ได้
 8. กำหนด ส่วนลดได้หลายชั้นตามต้องการ เช่น 10%,2%,500 ทั้งส่วนลดรายการและส่วนลดท้ายบิล
 9. กำหนด ราคาขายได้ 10 ลำดับ
 10. กำหนด จำนวนวันเครดิตของลูกค้าได้
 11. รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบราคารวมภาษี (Include VAT) และราคาแยกภาษี (Exclude VAT) รวมทั้งรายการที่ได้รับการยกเว้นภาษี
 12. รองรับธุรกิจทั้งแบบซื้อมา/ขายไป ธุรกิจบริการ (รองรับภาษีไม่ถึงกำหนด)
 13. สามารถรับชำระเงินเป็นเงินสด เช็ค หรือ เงินโอน ได้
 14. สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์ม เสนอราคา, รับมัดจำ, ขายสด, ขายเชื่อ, เพิ่มหนี้, ลดหนี้, วางบิล, รับชำระหนี้ ได้เองตามต้องการ
 15. สามารถวิเคราะห์การขายเป็นรายเดือน รายปี ได้
 16. รองรับระบบสต็อกสินค้า เช่น ยอดยกมา, รับสินค้า, เบิกสินค้า, ปรับปรุงสินค้า
 17. กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้อย่างละเอียด
 18. รายงาน …
  • ระบบงานขาย
   • รายงานเสนอราคา
   • รายงานรับมัดจำ
   • รายงานขายสด
   • รายงานขายเชื่อ
   • รายงานเพิ่มหนี้
   • รายงานลดหนี้
   • รายงานวางบิล
   • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน
   • รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
   • รายงานสรุปยอดขายประจำปี
   • รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน
   • รายงานใบส่งของค้างชำระ
   • รายงานใบส่งของครบกำหนดชำระ
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามลูกค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามพนักงานขาย
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามปริมาณ) – เรียงตามสินค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามพนักงานขาย
   • รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า
  • ระบบสินค้าคงคลัง
   • รายงานยอดยกมา
   • รายงานรับสินค้า
   • รายงานเบิกสินค้า
   • รายงานปรับปรุงสินค้า
   • รายงานสินค้าคงเหลือ
   • รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
   • รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า
   • รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า
   • รายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
   • รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ายอดต่ำสุด
   • รายงานสินค้าคงเหลือสูงกว่ายอดสูงสุด

ความต้องการของระบบ (System Requirement)

OS OS : Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
DBMS DBMS : Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2)
CPU CPU : 2.0 GHz or above
Ram RAM : 4 GB or more
Harddisk Harddisk : 10 GB or more
Monitor Monitor : 1024 x 768 or more

หน้าจอ (Screenshots)

Home

กำหนดบริษัท

การตั้งค่าระบบ

กำหนดเลขที่อัตโนมัติ

รหัสพนักงาน

รหัสลูกค้า

รหัสสินค้า

รหัสสินค้า (รูปภาพ)

เสนอราคา

ขายเชื่อ

รับชำระหนี้

รับสินค้า

ออกแบบฟอร์ม

รายงาน (Reports)

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามสินค้า

รายงานจัดอันดับยอดขาย (ตามจำนวนเงิน) – เรียงตามลูกค้า

รายงานใบส่งของค้างชำระ (แบบสรุป)

รายงานเปรียบเทียบยอดขาย 12 เดือน

รายงานภาษีขาย

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า (เฉพาะรายการที่เคลื่อนไหว)

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

รายงานบัญชีพิเศษและบัญชีคุมสินค้า

รายงานสินค้าคงเหลือ (แสดงต้นทุน)

รายงานสินค้าคงเหลือ

ราคา (Pricing)

Pricing

** ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **
** เปิดใช้งานหรือยกเลิกใบอนุญาต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต **


Professional Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 5,990.00 6,409.30 6,229.60
2 10,780.00 11,534.60 11,211.20
3 15,270.00 16,338.90 15,880.80
4 19,160.00 20,501.20 19,926.40
5 22,450.00 24,021.50 23,348.00

Enterprise Editions

จำนวน(เครื่อง) ราคา(บาท) +VAT 7% (บาท) -TAX 3% (บาท)
1 8,990.00 9,619.30 9,349.60
2 16,180.00 17,312.60 16,827.20
3 22,920.00 24,524.40 23,836.80
4 28,760.00 30,773.20 29,910.40
5 33,700.00 36,059.00 35,048.00
** ราคาดังกล่าว ต้องสั่งซื้อในครั้งเดียวกันเท่านั้น **
** ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ **


เงื่อนไขราคาสำหรับ Subscription Editions

 • หากขาดการต่ออายุบริการแล้วและต้องการต่ออายุใหม่ จะต้องจ่ายราคาในปัจจุบันที่มีอยู่ในขณะนั้น
 • ถ้าต่ออายุก่อนที่จะหมดอายุบริการ จะยังคงใช้ราคาเดิมที่ใช้ก่อนหน้านี้
 • หากต้องการเปลี่ยนโปรโมชั่น จะต้องรอระยะเวลา 30 วันหลังจากหมดอายุบริการ

เวอร์ชั่นทดลอง (Trial version)