ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีอย่างย่อ